Pravila nagradne igre

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 8/10) Filir d.o.o. sa sjedištem na adresi Vijeća Europe 36, Vukovar, OIB: 66118697525 (u daljnjem tekstu „Priređivač“) donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

« Griesson me vodi na putovanje po mom izboru u vrijednosti od 5.000 kn!»

Članak 1.

Svrha priređivanja nagradne igre: Nagradnu igru na brandu Griesson de Beukealer GmbH priređuje ekskluzivni distributer na području Republike Hrvatske Filir d.o.o. Vijeća Europe 36, Vukovar u cilju promidžbe i unapređenja prodaje robne marke Griesson.

Članak 2.

Trajanje: Nagradna igra održava se u razdoblju 02.05.2019. do 02.06.2019.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na stranici www.filir.hr prije početka nagradne igre, a na uvid se isti mogu dobiti u izdvojenom pogonu priređivača na adresi: Filir d.o.o., J.J.Strossmayera 4 , Osijek.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve osobe sa prebivalištem u RH koji u razdoblju od 02.05. do 02.06.2019. godine u bilo kojoj prodavaonici na području Republike Hrvatske kupe bilo koji Griesson proizvod neovisno o njegovoj vrijednosti.

Dobitnik glavne nagrade mora biti punoljetna osoba, sa prebivalištem u RH. Ukoliko je dobitnik glavne nagrade, maloljetna osoba, nagradu će preuzeti njegov zakonski zastupnik.

Osobe koje su zaposlenici tvrtke organizatora natjecanja ili su u bliskom srodstvu (suprug/supruga ili braća i sestre) takvih osoba, nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

Članak 5.

Kako sudjelovati: Svaki sudionik na adresu priređivača može poslati neograničen broj prijava.

Pravo na sudjelovanje ostvaruje se kupnjom bilo kojeg Griesson proizvoda neovisno o njegovoj vrijednosti (Griesson Duo Keks Kakao 500g, Griesson Duo Keks Vanilija 500g, Griesson Mountain Cookie Classic 150g, Griesson Mountain Cookie Big Nut 150g, Griesson Mountain Cookie Crispy Brownie 150g, Griesson Schoko keks Vollmilch 125g) u razdoblju od 02.05. do 02.06.2019. godine u bilo kojoj prodavaonici na području Republike Hrvatske.

U periodu trajanja nagradne igre dijelit će se uzorci proizvoda i letci putem kojih će se moći prijaviti poštom na nagradnu igru. Na letak je potrebno upisati slijedeće podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona, te broj računa na kojemu se nalazi Griesson proizvod. Letak treba poštom poslati na adresu Filir d.o.o. J.J.Strossmayera 4, Osijek.

Prijaviti se za sudjelovanje može i putem službene web stranice nagradne igre: www.griesson.filir.hr gdje je potrebno upisati slijedeće podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona, email i broj računa na kojem je Griesson proizvod.

Dokaz o kupnji je račun koji će kupci dobiti na blagajni. Sudionici nagradne igre do kraja nagradne igre moraju čuvati račun te na zahtjev priređivača nagradne igre isti prikazati kao dokaz u slučaju dobitka nagrade. Nikakvi drugi predmeti neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od:

1 X poklon bon za putovanje po izboru

(iz ponude turističke agencije Idea putovanja turistička agencija d.o.o. iz Zagreba) u protuvrijednosti od 5.000 kn. (*Poklon bon je iskoristiv do 31.03.2020. godine)

30 x Griesson slatki paket MPC 30 x 80,94 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 7.428,20 kuna.

Članak 7.

Izvlačenje: Sve kupovine koje će biti ispravno prijavljene na stranici www.griesson.filir.hr te prijave pristigle poštom u razdoblju od 02.05.2019., 00:00:01 do 02.06.2019 do 23:59:59 bit će evidentirane i pohranjene u računalu administratora, tvrtke NI-NA digital solutions d.o.o. Hermana Bužana 10/B, Zagreb.

Nagrade će biti izvučene dana 05.06.2019. u prostorijama tvrtke iz čl. 1. između svih pristiglih prijava putem računalne aplikacije, slučajnim odabirom iz baze prijavljenih u prisustvu tročlane komisije koja će nadgledati ispravnost izvlačenja. U slučaju da izvučeni natjecatelj nije upisao sve podatke iz članka 5. ovih pravila ili da sadrži pogrešne i nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga prijava.

Članak 8.

Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade: Imena dobitnika biti će objavljena na web stranici www.griesson.filir.hr u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja. Dobitnici nagrada biti će pismeno obaviješteni o dobivenoj nagradi. Način preuzimanja nagrade dogovorit će se sa svakim dobitnikom pojedinačno.

Članak 9.

Preuzimanje nagrade: Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik obavezno treba predočiti račun na kojemu je naznačena kupnja proizvoda navedenih u Članku 5. ovih pravila.

Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi uz predočenje osobne iskaznice. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, priređivač će u roku 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok za podizanje nagrade. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa zakonom o igrama na sreću ( NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o privređivanju nagradnih igara (NN br. 8/10).

Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu.

Članak 10.

Suglasnost s pravilima: Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri ( prijavom putem pošte ili web stranice) sudionik definitivno obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. U pisani podaci moraju biti vjerodostojni. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo financija i budu objavljeni na stranici www.filir.hr.

Članak 11.

Preuzimanjem nagrada prestaju sve obveze priređivača Filir d.o.o, Vijeća Europe 36, Vukovar prema dobitniku.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 14.

Nagradna igra se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu se će sudionici biti obaviješteni putem web stranice www.griesson.filir.hr.

Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 15.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Osijeku.

Članak 17.

Zaštita osobnih podataka

Sudionici dobrovoljno i samoinicijativno dostavljaju svoje podatke u svrhu sudjelovanja u nagradnoj igri. Obrada podataka sudionika je nužna u svrhu provedbe nagradne igre te je s toga obrada podataka sudionika nužan preduvjet sudjelovanja u nagradnoj igri. Sudionik prijavom na nagradnu igru daje privolu za obradu svojih osobnih podataka „Administratoru“ nagradne igre. „Administrator“ nagradne igre obrađuje sve osobne podatke u skladu s odredbama – Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Sudionik ima pravo od „Administratora“ nagradne igre zatražiti pristup osobnim podacima i njihov ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koja se odnosi na sudionika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka te pravo na prenosivost podataka, sve skladu s važećim propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Sudionik ima pravo danu privolu povući u svako doba dostavom pisane izjave o povlačenju na mail info@ni-na.hr ili poštom na adresu „Administratora“ nagradne igre.

U slučaju povlačenja privole, isto nema utjecaj na zakonitost do tada izvršene obrade podatka. Sva svoja prava, u svojstvu ispitanika, sudionik može ostvarivati putem maila info@ni-na.hr. Sudionik ima pravo u slučaju da njegov prigovor vezan uz obradu osobnih podataka ne bude prihvaćen po „Administratoru“ nagradne igre ili kad nije zadovoljan načinom rješavanja, podnijeti zahtjev za zaštitom povrede prava nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Uskrata davanja navedenih osobnih podatka ima za posljedicu nemogućnost sudjelovanja u nagradnoj igri. Osobni podaci sudionika nagradne igre bit će u potpunosti izbrisani iz svih zbirki kako Priređivača tako i „Administratora“ nagradne igre, najkasnije u roku od 2 mjeseca od završetka nagradne igre.

KLASA: UP/I-460-02/19-01/215

URBROJ: 513-07-21-01-19-2

Zagreb, 16. travnja 2019.